Khuyễn Mãi

KHUYẾN MÃI 1: CHĂM SÓC KÍNH

 

                                                 Khuyen mai glasweld JPEG.jpg

KHUYẾN MÃI 2: CHĂM SÓC SƠN XE

 

                                                  Khuyen mai chemical guys Thang 12015.jpg

 

Áp dụng: đến hết tháng 2/2015
Nội dung:

  1. Mua bộ sản phẩm Nano Sealant (JetSeal) và chất tăng bóng và tăng liên kết nano (Bond 408) tặng xà bông trung tính (Mr. Pink) và applicator microfiber
  2. Mua bộ sản phẩm 3 miếng đất sét tẩy sơn chuyên nghiệp: tặng clay luber