Cọ mâm lông mềm cán dài Chemical Guys WHEEL AND RIM FLAGGED TIP BRUSH

320.000₫

350.000₫

Cọ mâm lông mềm, cán dài dễ dàng luồn vào vệ sinh bên dưới vè bánh xe hay mâm mà không làm xước mâm xe